Наследяване

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съгласно член 45, параграф 1 от Регламента заявления за декларация за изпълняемост се разглеждат от okresní soud [районен съд] (в Прага, obvodní soud, в Бърно, Městský soud).

Жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост съгласно член 50, параграф 2 от Регламента се разглеждат от krajský soud [окръжен съд] (в Прага, Městský soud). Жалбите следва да се подават в съда, чието решение се обжалва.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Могат да се използват само следните извънредни процедури по обжалване:

- žaloba pro zmatečnost [жалба за отмяна]

- žaloba na obnovu řízení [жалба за възобновяване на производство]

- dovolání [въззивна жалба]

Всички посочени жалби за започване на извънредни процедури по обжалване следва да се подадат в съда, който е постановил решение по делото на първа инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейско удостоверение за наследство се издава само от съда. Ако производството по наследяване вече е в ход, удостоверението се издава от съдебния комисар на съда, който отговаря за тези производства съгласно член 100, параграф 1 от Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства.

Ако след приключване на производството по наследяване, дадено европейско удостоверение за наследство трябва да се поправи, измени или оттегли, този съдебен акт не може да бъде осъществен от нотариус, действащ в качеството си на съдебен комисар, тъй като неговата компетентност е прекратена; той вече не е съдебен комисар.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Krajský soud [окръжният съд] (в Прага, Městský soud) се произнася по жалбите, подадени до него чрез нотариуса, действащ в качеството си на съдебен комисар, или чрез okresní soud [районния съд], чието решение се обжалва.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Съгласно член 100, параграф 1 от Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства, актовете на първоинстанционния съд в производства по наследяване се изпълняват от нотариус, действащ в качеството си на съдебен комисар, на когото съдът е възложил изпълнението, освен ако не е определено друго.

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.