Наследяване

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Естония компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 от Регламента са окръжните съдилища. В Естония има четири окръжни съдилища: окръжните съдилища в Харю, Пярну, Тарту и Виру. Информацията за контакт с окръжните съдилища е достъпна на уебсайта на съдилищата.

В Естония компетентни да разглеждат жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 50, параграф 2 от Регламента са областните съдилища. В Естония има две областни съдилища: Областен съд в Талин и Областен съд в Тарту. Информацията за контакт с областните съдилища е достъпна на уебсайта на съдилищата.

Жалбите пред областните съдилища се подават чрез окръжния съд, чието решение е оспорено в жалбата.

Като второинстанционен съд областният съд в Талин разглежда жалби срещу решения на окръжните съдилища в Харю и Пярну. Като второинстанционен съд областният съд в Тарту разглежда жалби срещу решения на окръжните съдилища в Тарту и Виру.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

В Естония такива производства попадат в компетентността на Върховния съд. Решение на областен съд може да бъде оспорено чрез подаване на жалба до Върховния съд. Дадена жалба срещу решение на съда може да се основава единствено на факта, че когато е постановил решението, областният съд неправилно е приложил разпоредба на материалното право или сериозно е нарушил разпоредба на процесуалното право, което може да е довело до неправилно съдебно решение.

Информация за контакти можете да намерите на уебсайта на Върховния съд.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

В Естония европейското удостоверение за наследство се издава от нотариуси в съответствие с член 64 от Регламента. Актуализирана информация за контакт с всички нотариуси, които са определени в Естония, можете да намерите на уебсайта на Нотариалната камара, или чрез функцията „Намиране на нотариус“.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

В Естония такива производства попадат в компетентността на окръжните съдилища.

За да се оспори европейско удостоверение за наследство, издадено от нотариус, трябва да се подаде жалба до окръжния съд, в чийто район се намира нотариусът, издал европейското удостоверение за наследство. Окръжният съд се произнася по жалбата.

Решението на окръжния съд може да се обжалва пред областния съд, а решението на областния съд може на свой ред да се обжалва пред Върховния съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Естония няма такива органи.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.