Наследяване

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявленията, посочени в член 45, се подават до директора на деловодството (directeur de greffe) на общия съд (tribunal judiciaire) (членове 509-1 и 509-2 от Гражданския процесуален кодекс (code de procédure civile), когато заявлението се отнася до съдебно решение или съдебна спогодба, и до председателя на нотариалната камара (chambre des notaires) или, в случай че той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си, до неговия заместник, когато заявлението се отнася до официален документ (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс).

Органът, до който се подават жалбите, посочени в член 50, параграф 2, е председателят на общия съд (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решение, постановено от председателя на общия съд по жалба, може да бъде оспорено само чрез подаване на касационна жалба (pourvoi en cassation) до Касационния съд (Cour de cassation).

Касационната жалба може да има различни основания (нарушение на закона, превишаване на правомощията, липса на компетентност на съда, липса на правно основание, липса на мотиви, противоречащи си съдебни решения и т.н.), но общото помежду им е, че съдът преценява единствено дали законът е бил правилно приложен. Това означава, че Касационният съд проверява дали решението не е в нарушение на закона, или не пренебрегва правния ред, но не се произнася по същество по фактите по делото.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от нотариус.

Висшият нотариален съвет (Conseil supérieur du notariat) е органът, който ръководи нотариалната дейност във Франция.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

За контакти: https://www.notaires.fr/en

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Посочените в член 72 жалби могат да бъде подадени до председателя на общия съд, в чийто съдебен район се намира кантората на нотариуса (член 1381-4 от Гражданския процесуален кодекс).

Такава жалба може да бъде подадена в срок от петнадесет дни от издаването на заверено копие от европейското удостоверение за наследство или от уведомяването за него, или от получаването на решение относно европейското удостоверение за наследство.

Окончателното решение по жалбата се постановява от председателя на общия съд. Жалбоподателят, нотариусът, който е издал удостоверението, и когато е приложимо, страната, искаща европейското удостоверение за наследство, ако е различна от жалбоподателя, се изслушват или се призовават. Нотариусът се уведомява за решението.

Когато председателят на съда разпореди издаването, поправянето или изменянето на удостоверението, той може да предприеме необходимите мерки служебно или да изиска от нотариуса да направи това.

Ако председателят на съда разпореди оттеглянето на европейското удостоверение за наследство или спирането на неговото действие, нотариусът незабавно уведомява всички лица, на които е издадено заверено копие от удостоверението. В периода на спиране на действието на удостоверението не могат да се издават копия от него.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не е приложимо.

Последна актуализация: 15/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.