Наследяване

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

- Регионален съд (Landgericht)

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалба, основана на нарушение на закона (Rechtsbeschwerde)

- Федерален върховен съд (Bundesgerichtshof — BGH).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

  • Районен съд (Amtsgericht)
  • Баден-Вюртемберг: Amtsnotariat

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок от датата, на която лицето, имащо право да обжалва, е уведомено за решението.

Ако обичайното местопребиваване на лицето е в чужбина, този период се удължава на два месеца.

Жалбата трябва да бъде подадена в писмена форма или под формата на устно изложение, записано в писмена форма в съда, и може да се отнася както до правни, така и до фактически въпроси.

Жалбата се препраща служебно на висшия регионален съд.

Висшият регионален съд може да се произнесе сам по делото или да го върне на съда от по-нисша инстанция, като му даде указание да постанови решение, съобразено със становището на висшия регионален съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 28/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.