Наследяване

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

- Регионален съд (Landgericht)

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалба, основана на нарушение на закона (Rechtsbeschwerde)

- Федерален върховен съд (Bundesgerichtshof — BGH).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

  • Районен съд (Amtsgericht)
  • Баден-Вюртемберг: Amtsnotariat

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок от датата, на която лицето, имащо право да обжалва, е уведомено за решението.

Ако обичайното местопребиваване на лицето е в чужбина, този период се удължава на два месеца.

Жалбата трябва да бъде подадена в писмена форма или под формата на устно изложение, записано в писмена форма в съда, и може да се отнася както до правни, така и до фактически въпроси.

Жалбата се препраща служебно на висшия регионален съд.

Висшият регионален съд може да се произнесе сам по делото или да го върне на съда от по-нисша инстанция, като му даде указание да постанови решение, съобразено със становището на висшия регионален съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 30/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.