Наследяване

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, е едноличният първоинстанционен съд [Μονομελές Πρωτοδικείο], в чийто съдебен район е местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на страната, срещу която се иска изпълнението; в останалите случаи е компетентен едноличният първоинстанционен съд в столицата на държавата (член 905, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдът, който е компетентен да разглежда жалби срещу решения, постановени в съответствие с член 45, параграф 1, е съответният едноличен апелативен съд [Μονομελές Εφετείο], спрямо който се явява долустоящ едноличният първоинстанционен съд, разгледал заявлението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховният съд [Άρειος Πάγος] е съдът, пред който може да бъде обжалвано решението, постановено по жалба, посочена в член 51 (едноличен апелативен съд).

Изпълняемостта се обявява от едноличен първоинстанционен съд в производствата ex parte (членове 740—781 от Гражданския процесуален кодекс).

Жалби, подадени пред едночленния апелативен съд срещу посоченото по-горе решение на едноличния апелативен съд [sic], се разглеждат в рамките на производство за оспорване (член 524 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението може да бъде отменено на основанията, посочени в член 559 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта; във останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 30 и член 810 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

А. - Решението, с което се разпорежда предоставянето на удостоверение за наследство съгласно член 72, параграф 1 от Регламента, може да бъде обжалвано чрез подаване на жалба пред първоинстанционния съд в колегиален състав [Πολυμελούς Πρωτοδικείου], в чийто съдебен район се намира районният съд (член 824, параграф 1 във връзка с член 18 от Гражданския процесуален кодекс).

Б. Решението, с което се разпорежда оттеглянето, обявяването за недействително, изменението или отмяната на удостоверението, може да бъде обжалвано съгласно член 71 и член 73, параграф 1, буква a) от Регламента само чрез възражение от трето лице до съда по наследството, който е районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта, в останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 823 и член 824 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с член 1965 от Гражданския кодекс).

За производството по обжалване (съгласно точка А по-горе) вж. членове 495 — 500 и членове 511 — 537 от Гражданския процесуален кодекс.

За възражението на трето лице (съгласно точка Б по-горе) вж. членове 583—90 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите са правните специалисти, които са компетентни в областта на наследяването.

Работата на нотариусите се контролира от съдебен орган (прокурорът към първоинстанционния съд — Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Нотариусите са неплатени държавни служители, на които държавата е предоставила правомощието да изготвят автентични актове, които са с валидност на официални документи и като такива се ползват с предимството да имат повишена доказателствена сила, достоверна дата и изпълнителна сила.

При изпълнение на своите задължения, като прилагат закона, нотариусите защитават едновременно интересите на държавата и на страните, осигуряват правна сигурност на участващите в производството и като юристи с висше образование, които действат безпристрастно, предотвратяват потенциални съдебни спорове.

Посочените качества на нотариусите и характеристики на актовете и документите, които изготвят, означават, че нотариусите играят активна и ефективна роля в охранителни производства, като защитават правата на всички тези, които се явяват пред тях.

Последна актуализация: 11/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.