Наследяване

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, е едноличният първоинстанционен съд [Μονομελές Πρωτοδικείο], в чийто съдебен район е местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на страната, срещу която се иска изпълнението; в останалите случаи е компетентен едноличният първоинстанционен съд в столицата на държавата (член 905, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдът, който е компетентен да разглежда жалби срещу решения, постановени в съответствие с член 45, параграф 1, е съответният едноличен апелативен съд [Μονομελές Εφετείο], спрямо който се явява долустоящ едноличният първоинстанционен съд, разгледал заявлението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховният съд [Άρειος Πάγος] е съдът, пред който може да бъде обжалвано решението, постановено по жалба, посочена в член 51 (едноличен апелативен съд).

Изпълняемостта се обявява от едноличен първоинстанционен съд в производствата ex parte (членове 740—781 от Гражданския процесуален кодекс).

Жалби, подадени пред едночленния апелативен съд срещу посоченото по-горе решение на едноличния апелативен съд [sic], се разглеждат в рамките на производство за оспорване (член 524 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението може да бъде отменено на основанията, посочени в член 559 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта; във останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 30 и член 810 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

А. - Решението, с което се разпорежда предоставянето на удостоверение за наследство съгласно член 72, параграф 1 от Регламента, може да бъде обжалвано чрез подаване на жалба пред първоинстанционния съд в колегиален състав [Πολυμελούς Πρωτοδικείου], в чийто съдебен район се намира районният съд (член 824, параграф 1 във връзка с член 18 от Гражданския процесуален кодекс).

Б. Решението, с което се разпорежда оттеглянето, обявяването за недействително, изменението или отмяната на удостоверението, може да бъде обжалвано съгласно член 71 и член 73, параграф 1, буква a) от Регламента само чрез възражение от трето лице до съда по наследството, който е районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта, в останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 823 и член 824 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с член 1965 от Гражданския кодекс).

За производството по обжалване (съгласно точка А по-горе) вж. членове 495 — 500 и членове 511 — 537 от Гражданския процесуален кодекс.

За възражението на трето лице (съгласно точка Б по-горе) вж. членове 583—90 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите са правните специалисти, които са компетентни в областта на наследяването.

Работата на нотариусите се контролира от съдебен орган (прокурорът към първоинстанционния съд — Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Нотариусите са неплатени държавни служители, на които държавата е предоставила правомощието да изготвят автентични актове, които са с валидност на официални документи и като такива се ползват с предимството да имат повишена доказателствена сила, достоверна дата и изпълнителна сила.

При изпълнение на своите задължения, като прилагат закона, нотариусите защитават едновременно интересите на държавата и на страните, осигуряват правна сигурност на участващите в производството и като юристи с висше образование, които действат безпристрастно, предотвратяват потенциални съдебни спорове.

Посочените качества на нотариусите и характеристики на актовете и документите, които изготвят, означават, че нотариусите играят активна и ефективна роля в охранителни производства, като защитават правата на всички тези, които се явяват пред тях.

Последна актуализация: 11/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.