Наследяване

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Районният съд по седалището на окръжния съд; в Будапеща — Централният районен съд на Буда; жалбите се разглеждат от окръжните съдилища, а в Будапеща — от Окръжния съд на Будапеща-град (наименование и адрес на съдилищата).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Молбите за преразглеждане се разглеждат от Върховния съд на Република Унгария в рамките на производство по преразглеждане.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, компетентни да издават удостоверението, са:

- съдилищата, посочени в член 3, параграф 2: районни съдилища

- други органи, компетентни в областта на наследяването съгласно националното право: нотариуси

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Жалбите се разглеждат от окръжните съдилища, а в Будапеща от — Окръжния съд на Будапеща-град (наименование и адрес на съдилищата).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Унгария нотариусите се считат за „други органи и правни специалисти“.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.