Наследяване

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Районният съд по седалището на окръжния съд; в Будапеща — Централният районен съд на Буда; жалбите се разглеждат от окръжните съдилища, а в Будапеща — от Окръжния съд на Будапеща-град (наименование и адрес на съдилищата).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Молбите за преразглеждане се разглеждат от Върховния съд на Република Унгария в рамките на производство по преразглеждане.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, компетентни да издават удостоверението, са:

- съдилищата, посочени в член 3, параграф 2: районни съдилища

- други органи, компетентни в областта на наследяването съгласно националното право: нотариуси

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Жалбите се разглеждат от окръжните съдилища, а в Будапеща от — Окръжния съд на Будапеща-град (наименование и адрес на съдилищата).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Унгария нотариусите се считат за „други органи и правни специалисти“.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.