Наследяване

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Апелативен съд (corte d’appello)

Данните за контакт с всички апелативни съдилища могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, като ограничите търсенето само до „Corti d’Appello“ (Апелативни съдилища).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Corte Suprema di Cassazione di ROMA (Върховен касационен съд на Рим)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Телефон: +39 06 68831

Факс: +39 06 6883423

Уебсайт http://www.cortedicassazione.it/

Местен официален празник: 29 юни

Националната процедура е касационно обжалване (ricorso per cassazione).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариуси

Данните за контакт с нотариусите (notai) могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Жалба (reclamo) съгласно член 739 от Гражданския процесуален кодекс.

а)

- Обикновеният съд (tribunale) по мястото на пребиваване на нотариуса, който заседава в колективен състав (in composizione collegiale).

б)

Данните за контакт с всички обикновени съдилища могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, като ограничите търсенето само до „Tribunali“ (Съдилища).

в)

Жалбата по член 739 от Гражданския процесуален кодекс се подава чрез молба до обикновения съд, който я разглежда в закрито съдебно заседание (in camera di consiglio). Жалбата трябва да бъде задължително подадена в срок от десет дни от датата на обявяването (comunicazione) на решението на издаващия орган, ако тя се подава срещу една страна, или от датата на връчването (notificazione), ако се подава срещу няколко страни.

Последна актуализация: 24/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.