Наследяване

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Апелативен съд на Литва (Lietuvos apeliacinis teismas)

Адрес: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lithuania

Тел.: (+370 70) 663 685

Факс: (+370 70) 663 060

Електронна поща: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховен съд на Литва (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Адрес: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Тел.: (+370 5) 2 616 466
Факс: (+370 5) 2 616 813
Електронна поща: lat@teismas.lt

Производството е касационна жалба, подадена в съответствие с националните правила, уреждащи производството пред касационния съд. Съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) касационното обжалване е възможно само ако са налице следните основания: 1) неспазване на разпоредбите на материалното или процесуалното право, което е от съществено значение за еднаквото тълкуване и прилагане на закона, когато това неспазване може да е оказало влияние върху приемането на незаконно съдебно решение/определение; 2) в обжалваното съдебно решение/определение съдът се е отклонил от установената съдебна практика на Върховния съд на Литва; 3) съдебната практика на Върховния съд на Литва по спорния правен въпрос не е еднаква. Касационният съд, без да превишава ограниченията на касационната жалба, проверява обжалваните решения и/или определения единствено по отношение на прилагането на закона.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариус по мястото на откриване на наследството. Районът на действие на нотариусите в случаи на наследяване се определя от министъра на правосъдието на Република Литва.

Актуален списък на нотариусите, актуална информация за техните координати за връзка и за района им на действие в случаи на наследяване могат да бъдат намерени онлайн на адрес: https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Районният съд (apylinkės teismas) по района на дейност на нотариуса.

Съгласно литовския Закон за нотариалната дейност (Notariato įstatymas) всяко заинтересовано лице, което счита, че извършено нотариално действие или отказ да се извърши нотариално действие са незаконосъобразни, има право на жалба пред съд по местонахождението на нотариалната кантора. Съгласно Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) неподаването на жалба не засяга правото на сезиране на съда с иск за обезщетение за вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия на нотариус. Жалби срещу нотариални действия могат да бъдат подавани не по-късно от двадесет дни от датата, на която жалбоподателят е узнал или е трябвало да узнае за обжалваното действие или за отказа, но не по-късно от деветдесет дни от извършването на обжалваното действие. Делата, свързани с нотариални действия, се уреждат със съдебно решение. Ако жалбата бъде уважена, съдът отменя нотариалното действие или разпорежда на нотариуса да извърши въпросното нотариално действие. Съдебното решение във връзка с нотариални действия може да бъде обжалвано отделно пред апелативния съд.

Координати за връзка на районните съдилища

Последна актуализация: 15/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.