Наследяване

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентен съд или орган

Председател на окръжния съд (Tribunal d’arrondissement)

Адреси

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: 00352 8032 141

Съд, компетентен да разглежда жалби

Апелативен съд, граждански състави (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Адрес

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 4759 811

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Компетентен съд

Касационен съд (Cour de cassation)

Адрес

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-2369 / 2373

Процедура

Касационна жалба (recours en cassation)

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Компетентни органи

Всички нотариуси, които са членове на Нотариалната камара (Chambre des Notaires) на Великото херцогство Люксембург.

Информация

http://www.notariat.lu

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Компетентен съд

Окръжен съд (Tribunal d’arrondissement)

Адрес:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Тел.: 00352 8032 141

Процедура

Писмена процедура

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

/

Последна актуализация: 13/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.