Наследяване

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявление за декларация за изпълняемост, е Гражданският съд, отделение с обща компетентност.  Жалби се подават пред Апелативния съд.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разгледайте разпоредбите на дял IV от книга трета на Кодекса за организационното устройство и гражданския процес  (глава 12 от Законите на Малта) относно повторното разглеждане.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Компетентните органи, които издават удостоверението съгласно член 64, са гражданският съд (отделението за охранителни мерки) и нотариусите, които притежават заповед съгласно Закона за нотариалната дейност и нотариалните архиви.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление, подписано под клетва, пред отделението с обща компетентност на Гражданския съд съгласно Кодекса за организационното устройство и гражданския процес  (глава 12 от Законите на Малта).  Жалбите срещу решенията на отделението с обща компетентност на Гражданския съд трябва да бъдат подадени пред Апелативния съд.

Последна актуализация: 29/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.