Наследяване

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявление за декларация за изпълняемост, е Гражданският съд, отделение с обща компетентност.  Жалби се подават пред Апелативния съд.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разгледайте разпоредбите на дял IV от книга трета на Кодекса за организационното устройство и гражданския процес  (глава 12 от Законите на Малта) относно повторното разглеждане.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Компетентните органи, които издават удостоверението съгласно член 64, са гражданският съд (отделението за охранителни мерки) и нотариусите, които притежават заповед съгласно Закона за нотариалната дейност и нотариалните архиви.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление, подписано под клетва, пред отделението с обща компетентност на Гражданския съд съгласно Кодекса за организационното устройство и гражданския процес  (глава 12 от Законите на Малта).  Жалбите срещу решенията на отделението с обща компетентност на Гражданския съд трябва да бъдат подадени пред Апелативния съд.

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.