Наследяване

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

а) Sąd Okręgowy (Окръжен съд)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

б) Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) — жалбата се подава чрез окръжния съд, който е постановил обжалваното решение.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

а) Sąd Najwyższy (Върховен съд) — жалбата се подава чрез апелативния съд, който е постановил обжалваното решение.

б) Адрес: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Телефон: +48 22 530 8000

в) Касационна жалба (Skarga kasacyjna) — в жалбата не могат да се оспорват установените факти или да се оценяват доказателствата.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

а) Sąd Rejonowy (Районен съд)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

б) Нотариус

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

а)

- Ако европейското удостоверение за наследство е издадено от районен съд, жалбата се подава до окръжния съд чрез районния съд;

- ако европейското удостоверение за наследство е издадено от нотариус, жалбата се подава до окръжния съд чрез нотариуса.

б)

- Съдилища:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Нотариуси:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.