Наследяване

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

а) Sąd Okręgowy (Окръжен съд)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

б) Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) — жалбата се подава чрез окръжния съд, който е постановил обжалваното решение.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

а) Sąd Najwyższy (Върховен съд) — жалбата се подава чрез апелативния съд, който е постановил обжалваното решение.

б) Адрес: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Телефон: +48 22 530 8000

в) Касационна жалба (Skarga kasacyjna) — в жалбата не могат да се оспорват установените факти или да се оценяват доказателствата.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

а) Sąd Rejonowy (Районен съд)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

б) Нотариус

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

а)

- Ако европейското удостоверение за наследство е издадено от районен съд, жалбата се подава до окръжния съд чрез районния съд;

- ако европейското удостоверение за наследство е издадено от нотариус, жалбата се подава до окръжния съд чрез нотариуса.

б)

- Съдилища:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Нотариуси:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.