Наследяване

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 са общите състави (Juízos de Competência Genérica) или местните гражданскоправни състави (Juízos Locais Cíveis), ако такива съществуват, на съответния окръжен съд (Tribunal de Comarca (1-ва инстанция)).

Съдилищата, компетентни съгласно член 50, параграф 2 да разглеждат жалби срещу тези решения, са апелативните съдилища (Tribunais da Relação).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

За целите на член 51 решение, постановено по жалба, може да бъде оспорено само чрез подаване на касационна жалба (Recurso de revista) пред Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, които имат право да издават европейско удостоверение за наследство, са длъжностните лица по вписванията (conservadores), и по-специално тези, които са компетентни в областта на опростените процедури по наследяване, както е предвидено в членове 210A—210R от Кодекса за гражданска регистрация (Código do Registo Civil), с последните му изменения.

Списъкът на службите по вписване (conservatórias), които могат да издават европейско удостоверение за наследство, можете да намерите на адрес: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

За целите на член 72 решенията на длъжностното лице по вписванията могат да се обжалват пред общите състави (Juízos de Competência Genérica) или местните гражданскоправни състави (Juízos Locais Cíveis), ако такива съществуват, на съответния първоинстанционен окръжен съд (Tribunal de Comarca (1ª Instância) в района на компетентност на съответната служба по вписване.

В срок от 15 дни от датата, на която е уведомен за решението, заявителят трябва да подаде в службата по вписванията жалба, адресирана до съдията в съда, заедно с документите, които жалбоподателят желае да представи (член 286 и член 288 от Кодекса за гражданска регистрация (Código do Registo Civil), с последните му изменения.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

За целите на член 3, параграф 2, наред със съдилищата, нотариусите също имат компетентност по въпроси, свързани с наследяването, и упражняват правораздавателни функции.

Нотариусите имат право да изготвят всички документи за процедури за опис, да определят условията за такива процедури и да издават удостоверения за наследници на бенефициерите след смъртта на лицето, в съответствие с новата правна уредба на процедурите за опис, одобрена със Закон № 23/2013 от 5 март 2013 г. и приведена в действие с Решение № 278/2013 от 26 август 2013 г., с измененията, с изключение на случаите, в които страните са задължени да действат по общия съдебен ред.

Последна актуализация: 13/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.