Наследяване

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Румъния заявленията за признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на съдилищата (член 95, параграф 1 и член 1098 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбите срещу решения относно признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на апелативните съдилища (curţi de apel) (член 96, параграф 2 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Последваща жалба пред Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (член 97, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Адресът на Висшия касационен съд е: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (пощенски код: 020934).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариусът или съдът от първа инстанция.

Съгласно член I^6 от Закон № 206/2016 за допълнение на Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно някои мерки, необходими за прилагането на общностните регламенти от датата на присъединяването на Румъния към ЕС, и за изменение и допълнение на Закон № 36/1995 за нотариусите и нотариалната дейност:

„Европейското удостоверение за наследство, в съответствие с глава VI от Регламент (ЕС) № 650/2012, се издава по искане на някое от лицата, посочени в член 63, параграф 1 от Регламента, от нотариуса, който е издал удостоверението за наследник или в чийто архив се съхранява то. Ако архивът на нотариуса, който трябва да издаде удостоверението за наследник в съответствие с румънското законодателство, се съхранява от Камарата на нотариусите, европейското удостоверение за наследство ще бъде издадено от нотариуса, определен за тази цел от председателя на Управителния съвет на Камарата. [член 3, параграф 1 от Закон № 206/2016].

Имената и координатите за връзка на нотариалните кантори могат да бъдат намерени на връзката, публикувана на уебсайта на Националния съюз на нотариусите на Румъния http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Ако качеството на наследник, обхватът на наследствената маса и/или обхватът на наследствените права и задължения на наследниците са били определени със съдебно решение, европейското удостоверение за наследство се издава от съдебната инстанция, постановила решението.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Оспорванията, формулирани съгласно член 72 от Регламент (ЕС) № 650/2012, се разглеждат от съдебната инстанция, която е издала, поправила, изменила или оттеглила европейското удостоверение за наследство или е спряла действието му, или, в зависимост от случая, от съда от първа инстанция, в чийто район се намира кантората на нотариуса, който трябва да издаде удостоверението. Решението по оспорването подлежи само на въззивно обжалване. [член 5, параграф 1 от Закон № 206/2016].

Молбите за поправяне, изменение и оттегляне на европейското удостоверение за наследство са от компетентността на издателя му — нотариуса или съда от първа инстанция, според случая (член I^6, член 5, параграф 1 от Закон № 206/2016).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 15/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.