Наследяване

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Румъния заявленията за признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на съдилищата (член 95, параграф 1 и член 1098 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбите срещу решения относно признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на апелативните съдилища (curţi de apel) (член 96, параграф 2 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Последваща жалба пред Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (член 97, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Адресът на Висшия касационен съд е: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (пощенски код: 020934).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариусът или съдът от първа инстанция.

Съгласно член I^6 от Закон № 206/2016 за допълнение на Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно някои мерки, необходими за прилагането на общностните регламенти от датата на присъединяването на Румъния към ЕС, и за изменение и допълнение на Закон № 36/1995 за нотариусите и нотариалната дейност:

„Европейското удостоверение за наследство, в съответствие с глава VI от Регламент (ЕС) № 650/2012, се издава по искане на някое от лицата, посочени в член 63, параграф 1 от Регламента, от нотариуса, който е издал удостоверението за наследник или в чийто архив се съхранява то. Ако архивът на нотариуса, който трябва да издаде удостоверението за наследник в съответствие с румънското законодателство, се съхранява от Камарата на нотариусите, европейското удостоверение за наследство ще бъде издадено от нотариуса, определен за тази цел от председателя на Управителния съвет на Камарата. [член 3, параграф 1 от Закон № 206/2016].

Имената и координатите за връзка на нотариалните кантори могат да бъдат намерени на връзката, публикувана на уебсайта на Националния съюз на нотариусите на Румъния http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Ако качеството на наследник, обхватът на наследствената маса и/или обхватът на наследствените права и задължения на наследниците са били определени със съдебно решение, европейското удостоверение за наследство се издава от съдебната инстанция, постановила решението.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Оспорванията, формулирани съгласно член 72 от Регламент (ЕС) № 650/2012, се разглеждат от съдебната инстанция, която е издала, поправила, изменила или оттеглила европейското удостоверение за наследство или е спряла действието му, или, в зависимост от случая, от съда от първа инстанция, в чийто район се намира кантората на нотариуса, който трябва да издаде удостоверението. Решението по оспорването подлежи само на въззивно обжалване. [член 5, параграф 1 от Закон № 206/2016].

Молбите за поправяне, изменение и оттегляне на европейското удостоверение за наследство са от компетентността на издателя му — нотариуса или съда от първа инстанция, според случая (член I^6, член 5, параграф 1 от Закон № 206/2016).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 16/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.