Наследяване

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Органите, които са компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, са районните съдилища (okresné súdy).

Съгласно член 50, параграф 2, органите, които са компетентни да разглеждат жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост съгласно член 45, параграф 1, са окръжните съдилища (krajské súdy). Жалбите се подават в районния съд (okresný súd), чието решение се обжалва.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решения, постановени по жалба съгласно член 51, се оспорват чрез извънредна жалба (dovolanie). Извънредни жалби (dovolanie) се разглеждат от Върховния съд на Словашката Република (Najvyšší súd Slovenskej republiky) и се подават в районния съд (okresný súd), който е постановил решението на първа инстанция. Не е задължително в извънредната жалба (dovolanie) да се разглежда само неспазване на законодателството в решението на въззивната инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, компетентни да издават удостоверение съгласно член 64, са, както следва:

  • Нотариус, назначен от съда (notár poverený súdom) — ако производството по наследяване не е приключило, както и след приключването на производството по наследяване.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедури за обжалване съгласно член 72:

  • Жалбите се подават не по-късно от 15 дни след получаването на удостоверението в районния съд, който е възложил на нотариуса работата по наследството. Жалбите имат суспензивно действие. Жалбите срещу европейското удостоверение за наследство се разглеждат от районните съдилища (okresné súdy).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

- в Словашката република не съществуват други органи и правни специалисти съгласно член 3, параграф 2

Последна актуализация: 24/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.