Наследяване

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Окръжните съдилища (okrožna sodišča) са компетентни да разглеждат заявленията за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1.

Тук можете да намерите списък на окръжните съдилища.

Окръжните съдилища са компетентни да разглеждат средствата за правна защита срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2.

Тук можете да намерите списък на окръжните съдилища.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Дадена страна може да подаде жалба (pritožba) срещу решение, постановено от окръжния съд по възражение срещу декларация за изпълняемост. Такава жалба трябва да бъде подадена в срок от 30 дни от връчването на оспорваното с възражение решение. Жалбата трябва да се подаде до окръжния съд, който я препраща към Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Жалбата се връчва на ответната страна, която трябва да отговори в срок от 30 дни от връчването. Решение по жалбата се постановява от Върховния съд на Република Словения.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Телефон: +01 366 44 44
Факс: +01 366 43 01
Електронна поща: urad.vsrs@sodisce.si

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от районния съд (okrajno sodišče), който постановява решение в производството по наследяване.

Тук можете да намерите списък на районните съдилища на Словения.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Всеки, който има право да поиска европейско удостоверение за наследство, може да обжалва следните решения: съдебно решение по искане за европейско удостоверение за наследство, решение за коригиране на европейско удостоверение за наследство, решение за изменение на европейско удостоверение за наследство и решение за отмяна на европейско удостоверение за наследство. Жалбата трябва да се подаде в рамките на производство по наследяване, т.е. до съда, който е постановил решението за наследство в срок от 30 дни от връчването на решението. Жалбата не спира изпълнението на решението.

Съдът, до който се подава жалбата, може да измени или отмени предишното си решение само чрез постановяването на ново решение. Ако не го направи, жалбата се препраща до съд от по-горна инстанция за решение.

Тук можете да намерите списък на съдилищата от по-горна инстанция (višja sodišča).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Република Словения съдилищата имат изключителна компетентност в областта на наследяването, което означава, че няма други органи или правни специалисти по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламента, притежаващи компетентност в областта на наследяването, които могат да упражняват съдебни функции или да действат чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган или под контрола на съдебен орган.

Последна актуализация: 06/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.