Наследяване

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентен да разгледа заявлението за декларация за изпълняемост е първоинстанционният съд (Juzgado de Primera Instancia) по местожителството на страната, срещу която е подадено искането за признаване или изпълнение, или по мястото на изпълнението, където трябва да породи действие съдебното решение.

Правило 2 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство (Ley de Enjuiciamiento Civil) във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) по граждански дела.

Съдебното решение по заявлението може да бъде обжалвано. Компетентен да разглежда жалбите е съдът на съответната провинция (Audiencia Provincial).

Правило 5 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Процедурите по обжалването на решенията, постановени по жалби, съгласно този закон са: извънредно обжалване поради процесуални нарушения (recurso extraordinario por infracción procesal) и касационно обжалване (recurso de casación).

Правило 5 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверението ще бъде издадено от компетентния в съответния случай съд или нотариус.

a) Съдът издава европейско удостоверение за наследство посредством нарочна заповед (mediante providencia) в съответствие с член 67 от Регламент (ЕС) No 650/2012 след подаване на заявление за удостоверение, подадено посредством формуляра, посочен в член 65, параграф 2 от този регламент.

Съдът, който е разгледал или разглежда въпросите, свързани с наследяването, ще бъде компетентен да разгледа въпроса за издаването на европейското удостоверение за наследство. На заявителя ще бъде предоставено копие от удостоверението.

б) При подаване на съответното заявление компетентният нотариус, който урежда всички или някои въпроси, свързани със наследството, или неговият представител или заместник в зависимост от случая отговаря за издаването на удостоверението съгласно член 62 от Регламент (ЕС) No 650/2012, като за целта използва формуляра, посочен в член 67 от този регламент.

Правила 11 и 14 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

а) Съдът извършва изменението, отмяната или отказа за издаване на европейското удостоверение за наследство посредством нарочно решение (mediante auto), което може да бъде оспорено посредством искане за преразглеждане (recurso de reposición) от същия съд (en única instancia).

б) Срещу отказа на даден нотариус да поправи, измени, отмени или издаде европейско удостоверение за наследство може да бъде поискано преразглеждане от първоинстанционния съд по седалището на нотариуса, което се извършва в рамките на устно производство (trámites del juicio verbal).

Правила12, 13, 15 и 16 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите, що се отнася до декларациите на наследници по закон, процедурите по представяне, проверката, отварянето и нотариалното удостоверяване на запечатани, саморъчни и устни завещания, както и изготвянето на опис на наследственото имущество.

Членове 55 и 56; 57 до 65, 67 и 68 от Закона за нотариусите (Ley del Notariado), във версията съгласно единадесетата заключителна разпоредба на Закон 15/2015 от 2 юли 2015 г. относно охранителните производства (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.