Наследяване

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1

- районен съд (tingsrätt)

Жалби срещу решения в съответствие с член 50, параграф 2

- жалба в съответствие с член 50, параграф 2 се подава до съда, който е постановил решението

- районен съд (tingsrätt)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

- апелативен съд (hovrätt) и Върховния съд (Högsta domstolen)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Шведска данъчна агенция (Skatteverket)

171 94 Solna

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедура: Законът за съдебните дела (1996:242) (lagen om domstolsärenden) се прилага спрямо жалбите, освен ако в Регламента за наследяването не е предвидено друго.

Наименование: районен съд, апелативен съд и Върховния съд

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

а) Шведска данъчна агенция

б) разпределител на наследственото имущество (skiftesman)

в) изпълнител на завещанието (testamentsexekutor), когато той изпълнява ролята на разпределител на наследственото имущество, без да е специално назначен за това

г) специален управител на наследственото имущество (särskild boutredningsman), когато той изпълнява ролята на разпределител на наследственото имущество, без да е специално назначен за това.

Последна актуализация: 03/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.