Наследяване

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1

- районен съд (tingsrätt)

Жалби срещу решения в съответствие с член 50, параграф 2

- жалба в съответствие с член 50, параграф 2 се подава до съда, който е постановил решението

- районен съд (tingsrätt)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

- апелативен съд (hovrätt) и Върховния съд (Högsta domstolen)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Шведска данъчна агенция (Skatteverket)

171 94 Solna

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедура: Законът за съдебните дела (1996:242) (lagen om domstolsärenden) се прилага спрямо жалбите, освен ако в Регламента за наследяването не е предвидено друго.

Наименование: районен съд, апелативен съд и Върховния съд

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

а) Шведска данъчна агенция

б) разпределител на наследственото имущество (skiftesman)

в) изпълнител на завещанието (testamentsexekutor), когато той изпълнява ролята на разпределител на наследственото имущество, без да е специално назначен за това

г) специален управител на наследственото имущество (särskild boutredningsman), когато той изпълнява ролята на разпределител на наследственото имущество, без да е специално назначен за това.

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.