Dědická řízení

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro předkládání návrhů podle čl. 45 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte).

Pro opravné prostředky podle čl. 50 odst. 2 proti rozhodnutí o takových návrzích je příslušný nadřazený zemský soud (Landesgericht), přičemž opravné prostředky se podávají prostřednictvím okresního soudu, který rozhodnutí vydal.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Opravný prostředek „Revision“, (Revisionsrekurs) (tímto prostředkem lze vznést jen právní otázky) k Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof) prostřednictvím okresního soudu, který vydal původní rozhodnutí.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Evropské dědické osvědčení vydává okresní soud (soudní komisař, tj. notář působící jako justiční orgán).

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

O stížnosti stran, že dědické osvědčení vydané soudním komisařem obsahuje chyby, rozhoduje soudce okresního soudu. Proti rozhodnutí soudce může být ve lhůtě 14 dnů od doručení podán opravný prostředek (Rekurs) k nadřazenému zemskému soudu prostřednictvím okresního soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni.

Má-li soudní komisař pochybnosti, zda je možné vydat dědické osvědčení, jak je požadováno, předloží žádost soudci; ten rozhodne, zda a jakým způsobem může soudní komisař dědické osvědčení vydat.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

V Rakousku neexistují žádné jiné orgány a právní odborníci ve smyslu čl. 3 odst. 2.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.