Dědická řízení

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti: soud prvního stupně (tribunal de première instance)

V případě opravných prostředků proti rozhodnutím o těchto návrzích:

– pro podání námitky (opposition): soud prvního stupně (tribunal de première instance)

– pro odvolání (appel): odvolací soud (Cour d’appel)

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Zákonnost rozhodnutí posuzuje kasační soud (Cour de Cassation). Nevyslovuje se ke skutkovým okolnostem. Podání kasačního opravného prostředku podléhá zvláštnímu postupu. Kasační soud zkoumá pouze to, zda rozsudek či rozhodnutí vydané v poslední instanci (tj. po vyčerpání obvyklých opravných prostředků, jakými jsou zejména odvolání a námitka) nejsou v rozporu se zákonem či neporušují určitou právní normu. Pokud by tomu tak bylo, zruší kasační soud napadené rozhodnutí a postoupí případ jinému soudu. Tento soud poté musí v dané věci vydat nové rozhodnutí (postoupení případu po zrušení předchozího rozhodnutí).

Kasační soud – Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgány příslušné k vydávání osvědčení podle článku 64 jsou notáři.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Zákonem ze dne 13. července 2013 byl zřízen soud pro rodinné záležitosti (Tribunal de la Famille), který je součástí soudu prvního stupně. Tento nový zákon obecně rozšiřuje možnost zahájit řízení na základě návrhu (par requête), a to v zájmu zjednodušení a snížení nákladů spojených se soudními řízeními. V mnoha případech však i nadále zůstává možné zahájit řízení na základě předvolání (par citation), což navrhovateli umožňuje ve větší míře ovlivnit datum, k němuž bude věc skutečně předložena soudu.

Poslední aktualizace: 17/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.