Dědická řízení

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí soudu nebo jiného právního aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se předkládá krajskému soudu příslušnému podle místa trvalého bydliště nebo sídla dlužníka nebo podle místa výkonu (čl. 627e bod 1 občanského soudního řádu).

Pro určení místně příslušného soudu lze použít dostupný vyhledávač.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Rozhodnutí soudu prvního stupně lez napadnout u odvolacího soudu v Sofii (čl. 627e bod 6 první věta občanského soudního řádu).

Rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze dále napadnout u Nejvyššího kasačního soudu (čl. 627e bod 6 druhá věta občanského soudního řádu).

Vnitrostátní právní předpisy v oblasti občanského práva týkající se odvolání a dalších opravných prostředků jsou uvedeny v kapitolách 20 a 22 občanského soudního řádu.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Je-li bulharský soud mezinárodně příslušný podle článků 4, 7, 10 a 11 nařízení (EU) č. 650/2012, musí být žádost o vydání evropského dědického osvědčení podána k okresnímu soudu příslušnému podle posledního trvalého bydliště zůstavitele nebo, v případě jeho neexistence, podle místa posledního pobytu zůstavitele v Bulharsku. Neměl-li zůstavitel adresu v Bulharsku, musí být žádost podána k okresnímu soudu v Sofii (čl. 627f odst. 1 občanského soudního řádu).

Pro určení místně příslušného okresního soudu lze použít vyhledávání na internetových stránkách.

Pro vydávání evropského dědického osvědčení není příslušný žádný jiný orgán.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Opravné prostředky proti evropskému dědickému osvědčení nebo proti odmítnutí jeho vydání lze podat u příslušného krajského soudu do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí. Pokud je vydané evropské dědické osvědčení nesprávné nebo odmítnutí jeho vydání neodůvodněné, soud celé rozhodnutí či jeho část zruší a vrátí věc soudu prvního stupně společně se závaznými pokyny
(čl. 627f bod 3 občanského soudního řádu).

Rozhodnutí přijatá v reakci na žádost o opravu nebo změnu nebo na stažení evropského dědického osvědčení lze napadnout u příslušného krajského soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení. Pokud je vydané evropské dědické osvědčení nesprávné nebo odmítnutí jeho opravy, změny nebo stažení neodůvodněné, soud celé rozhodnutí či jeho část zruší a vrátí věc soudu prvního stupně společně se závaznými pokyny (čl. 627g bod 1 občanského soudního řádu).

Pozastavení platnosti evropského dědického osvědčení vydaného okresním soudem lze napadnout u krajského soudu do jednoho týdne (čl. 627h občanského soudního řádu).

Na záležitosti, které nejsou upraveny nařízením (EU) č. 650/2012 ani předpisy speciálně vytvořenými podle občanského soudního řádu týkajícími se řízení o vydání evropského dědického osvědčení, se vztahují obecná pravidla platná pro nesporná řízení (kapitola čtyřicet devět občanského soudního řádu).

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Definici „soudu“ podle čl. 3 odst. 2 odpovídají pouze soudy v Bulharské republice.

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.