Dědická řízení

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Příslušné jsou okresní soudy

  • Nicosia District Court (Okresní soud v Nikósii)

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405, Nicosia, Cyprus

Telefon: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassol District Court (Okresní soud v Limassolu)

Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8 P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefon: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca District Court (Okresní soud v Larnace)

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Paphos District Court (Okresní soud v Pafosu)

Adresa: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta District Court (Okresní soud ve Famagustě)

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefon: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Vnitrostátní právo nestanoví postup pro napadení rozhodnutí Nejvyššího soudu o opravném prostředku.

Pokud však byl při rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti použit zvláštní soudní příkaz vydaný (jedním) soudcem Nejvyššího soudu, pak je možno proti jeho rozhodnutí podat odvolání, obdobným způsobem jako v občanském řízení.

Ve všech případech, ve kterých se tvrzení týká porušování lidských práv, je možno podat individuální odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgánem příslušným pro vydání evropského dědického osvědčení je místně příslušný okresní soud, jak je uvedeno výše u návrhu na prohlášení vykonatelnosti.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Opravným prostředkem proti rozhodnutí vydávajícího orgánu, tj. okresního soudu, v souvislosti s vydáváním dědického osvědčení je na základě občanského soudního řádu odvolání k Nejvyššímu soudu.

Ve výjimečných případech může Nejvyšší soud svolit k vydání zvláštního soudní příkazu, v takovém případě platí jak uvedeno výše.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Jediným orgánem, který vykonává soudní funkce nebo jedná na základě zmocnění soudním orgánem nebo pod dohledem soudního orgánu, je v souladu s článkem 13 zákona o dědickém řízení (hlava 189) soudní tajemník každého okresního soudu, jestliže však nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení, nepovažuje se soudní tajemník za soud ve smyslu nařízení.

S ohledem na definici pojmu „rozhodnutí“ v čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení je jedinou funkcí soudních tajemníků, která splňuje všechny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 nařízení, rozhodování o nákladech podání a obecně řízení týkajících se dědictví, kdykoli při výkonu takové pravomoci spadá soudní tajemník pod pojem „soud“ ve smyslu nařízení.

Poslední aktualizace: 12/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.