Dědická řízení

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

V Estonsku mají pravomoc zabývat se návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 nařízení okresní soudy. V Estonsku existují čtyři okresní soudy: okresní soudy v okresech Harju, Pärnu, Tartu a Viru. Kontaktní údaje okresních soudů jsou k dispozici na internetových stránkách soudů.

V Estonsku mají pravomoc zabývat se opravnými prostředky proti rozhodnutím o návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 50 odst. 2 nařízení oblastní soudy. V Estonsku existují dva oblastní soudy: oblastní soud ve městě Tallinn a oblastní soud ve městě Tartu. Kontaktní údaje oblastních soudů jsou k dispozici na internetových stránkách soudů.

Opravné prostředky se oblastním soudům podávají prostřednictvím okresního soudu, jehož rozhodnutí je v opravném prostředku napadeno.

Jako soud druhého stupně projednává oblastní soud ve městě Tallinn opravné prostředky proti rozhodnutím okresních soudů v okresech Harju a Pärnu. Jako soud druhého stupně projednává oblastní soud ve městě Tartu opravné prostředky proti rozhodnutím okresních soudů v okresech Tartu a Viru.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

V Estonsku je k těmto řízením příslušný Nejvyšší soud. Rozhodnutí oblastního soudu lze napadnout podáním opravného prostředku Nejvyššímu soudu. Opravný prostředek proti soudnímu rozhodnutí se může zakládat pouze na tom, že při vydání rozhodnutí použil oblastní soud nesprávně ustanovení hmotného práva nebo závažným způsobem porušil ustanovení procesního práva a tato skutečnost mohla vést k nesprávnému soudnímu rozhodnutí.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

V Estonsku vydávají evropská dědická osvědčení v souladu s článkem 64 nařízení notáři. Aktuální kontaktní údaje všech jmenovaných notářů v Estonsku jsou k dispozici na internetových stránkách Notářské komory, nebo prostřednictvím funkce Vyhledat notáře.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

V Estonsku jsou k těmto řízením příslušné okresní soudy.

Za účelem napadení evropského dědického osvědčení vydaného notářem je nutno podat návrh okresnímu soudu, v jehož obvodu se nachází notář, který evropské dědické osvědčení vydal. Okresní soud vydá s ohledem na tento návrh soudní rozhodnutí.

Proti rozhodnutí okresního soudu lze podat opravný prostředek oblastnímu soudu a proti rozhodnutí oblastního soudu o opravném prostředku se lze odvolat k Nejvyššímu soudu.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

V Estonsku takovéto orgány neexistují.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.