Dědická řízení

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Prohlášení vykonatelnosti:

Okresní soud

Kontaktní informace: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu:

Odvolací soud

Kontaktní informace: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Nejvyšší soud

Kontaktní informace: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Opravné prostředky uvedené v článku 51 nařízení představuje opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, je-li připuštěn (Hlava 30, § 1 až 3 občanského soudního řádu).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Osvědčení vydává:

Agentura pro digitální služby a služby v oblasti údajů o obyvatelstvu (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel.: +358 29 55 390 99

E-mailová adresa: perintotodistus@ddv.fi

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Opravné prostředky projednává:

Správní soud Helsinki (Helsingin hallinto-oikeus)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Klientské služby / vedoucí soudní kanceláře: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao@oikeus.fi

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Soudem jmenovaný vykonavatel.

Poslední aktualizace: 14/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.