Dědická řízení

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Návrhy podle článku 45 se předkládají vedoucímu kanceláře občanskoprávního soudu (directeur de greffe du tribunal judiciaire) (články 509-1, 509-2 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru, a předsedovi notářské komory (président de la chambre des notaires), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci v případě, že se návrh týká úřední listiny (článek 509-3 občanského soudního řádu).

Soudem, u něhož se opravný prostředek podle čl. 50 odst. 2 podává, je předseda občanskoprávního soudu (président du tribunal judiciaire) (článek 509-9 občanského soudního řádu).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Rozhodnutí předsedy občanskoprávního soudu vydané v posledním stupni lze napadnout pouze prostřednictvím kasační stížnosti (pourvoi en cassation).

Důvody pro napadení prostřednictvím kasační stížnosti mají různou povahu (porušení práva, překročení pravomoci, nepříslušnost soudu, nedostatečný právní základ, nedostatečné odůvodnění, protichůdná rozhodnutí atd.), ale jejich společným jmenovatelem je, že soudcem jsou posuzovány pouze právní otázky. Kasační soud (Cour de cassation) tak ověří, že rozhodnutí, jež přezkoumává, neporušuje zákon nebo není v rozporu s právní normou, nerozhoduje však o skutkových otázkách.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Evropské dědické osvědčení (certificat successoral européen – CSE) vydává notář.

Orgánem odpovědným za organizaci notářství ve Francii je Nejvyšší notářská rada (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontakt: https://www.notaires.fr/fr

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Opravné prostředky podle článku 72 mohou být předány předsedovi občanskoprávního soudu, do jehož územní příslušnosti spadá daná notářská kancelář (článek 1381-4 občanského soudního řádu).

Tohoto opravného prostředku lze využít ve lhůtě patnácti dnů od předání nebo oznámení ověřené kopie evropského dědického osvědčení nebo od převzetí rozhodnutí týkajícího se evropského dědického osvědčení.

O návrhu rozhoduje v posledním stupni předseda občanskoprávního soudu. Vyslechnuti či předvoláni jsou navrhovatel, notář, který akt vydal, a případně žadatel o evropské dědické osvědčení, není-li navrhovatelem. Notář je o rozhodnutí informován.

Nařídí-li předseda soudu vydání, opravu nebo změnu osvědčení, může tak učinit buď sám, nebo k tomu může vyzvat notáře.

Nařídí-li předseda soudu stažení nebo pozastavení účinků evropského dědického osvědčení, uvědomí o tom notář neprodleně všechny osoby, jimž byly vydány ověřené kopie osvědčení. Po dobu pozastavení účinků osvědčení nelze vydávat žádné jeho kopie.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Neuplatní se.

Poslední aktualizace: 15/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.