Dědická řízení

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

– zemský soud (Landgericht)

– vrchní zemský soud (Oberlandesgericht)

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

opravný prostředek (Rechtsbeschwerde)

– Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof)

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

  • okresní soud („Amtsgericht“);
  • Bádensko-Württembersko: notář (Amtsnotariat)

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

– vrchní zemský soud (Oberlandesgericht)

Opravný prostředek (stížnost) musí být podán ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je osoba, jež je oprávněna stížnost podat, o rozhodnutí informována. Pokud má tato osoba místo obvyklého pobytu v zahraničí, bude tato lhůta prodloužena na dva měsíce. Opravný prostředek musí být podán písemně nebo v podobě ústního prohlášení, které je písemně zaevidováno u soudu, a může se opírat o právní i skutkové otázky. Opravný prostředek se automaticky předává vrchnímu zemskému soudu. Vrchní zemský soud může ve věci rozhodnout sám nebo věc vrátit soudu nižšího stupně s pokynem, aby rozhodl podle stanoviska vrchního zemského soudu.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

není relevantní

Poslední aktualizace: 08/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.