Dědická řízení

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 je samosoudce soudu prvního stupně [Μονομελές Πρωτοδικείο] okresu, v němž má strana, vůči níž je prohlášení vykonatelnosti navrženo, své bydliště; pokud nemá bydliště, pak její místo pobytu; pokud nemá místo pobytu, pak je příslušným samosoudce soudu prvního stupně hlavního města země (čl. 905 odst. 1 občanského soudního řádu).

Soudem, který má příslušnost rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným v souladu s čl. 45 odst. 1, je samosoudce odvolacího soudu [Μονομελές Εφετείο], kterému podléhá samosoudce soudu prvního stupně, jenž daný návrh projednával.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Nejvyšší soud [Άρειος Πάγος] přezkoumává rozhodnutí vydaná ve věci opravných prostředků podle článku 51 (samosoudce odvolacího soudu) na základě kasačního opravného prostředku.

Řízení o prohlášení vykonatelnosti, které vede samosoudce soudu prvního stupně, je nesporné řízení (články 740 až 781 občanského soudního řádu).

Opravný prostředek proti výše uvedeným rozhodnutím projednává samosoudce odvolacího soudu v rámci sporného řízení (článek 524 občanského soudního řádu).

Rozhodnutí může být zrušeno z důvodů uvedených v článku 559 občanského soudního řádu.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Okresní občanskoprávní soud [Ειρηνοδικείο] okresu, v němž měl zůstavitel své bydliště v době úmrtí; pokud neměl bydliště, pak jeho místo pobytu; pokud neměl místo pobytu, pak je příslušným okresní občanskoprávní soud hlavního města země (články 30 a 810 občanského soudního řádu).

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

A. Proti rozhodnutí, kterým se vydává dědické osvědčení podle čl. 72 odst. 1 nařízení, lze podat opravný prostředek u soudu prvního stupně [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] okresu, v němž se nachází okresní občanskoprávní soud (čl. 824 odst. 1 ve spojení s odstavcem 18 občanského soudního řádu).

B. Rozhodnutí o stažení osvědčení nebo jeho zneplatnění nebo jeho změně či zrušení lze napadnout (podle článku 71 a čl. 73 odst. 1 písm. a) nařízení) pouze prostřednictvím námitky třetí strany u soudu pro dědická řízení, kterým je okresní občanskoprávní soud okresu, v němž měl zůstavitel své bydliště v době úmrtí; pokud neměl bydliště, pak jeho místo pobytu; pokud neměl místo pobytu, pak je příslušným okresní občanskoprávní soud hlavního města země (články 823 až 824 občanského soudního řádu ve spojení s článkem 1965 občanského zákoníku).

Pro odvolací řízení (uvedená v písmeni A výše) viz články 495 až 500 a 511 až 537 občanského soudního řádu.

Pro námitky třetí strany (uvedené v písmeni B výše) viz články 583 až 590 občanského soudního řádu.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Notáři jsou právními odborníky, kteří jsou příslušní pro dědické věci.

Notáři působí pod kontrolou justičního orgánu (veřejný žalobce prvního stupně – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notáři jsou neplacení veřejní úředníci, kterým byla udělena úřední pravomoc vypracovávat veřejné listiny s úředním statusem, jejichž výhodou je vyšší důkazní hodnota, určené lhůty a vykonatelnost.

Při výkonu svých povinností a v souladu s právem hájí notáři zároveň zájmy státu a zájmy jednotlivých stran, poskytují právní jistotu zúčastněným subjektům jakožto právníci s vysokým stupněm odborné přípravy jednající nestranně a zabraňují potenciálním sporům.

Vzhledem k charakteristikám notářů a aktů a dokumentů, které vypracovávají, hrají notáři aktivní a účinnou roli v preventivním soudnictví, jelikož brání práva všech, kteří se na ně obrátí.

Poslední aktualizace: 11/01/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.