Dědická řízení

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Okresní soud v místě sídla krajského soudu, v Budapešti Ústřední obvodní soud v Budě; o odvolání rozhodují krajské soudy, v Budapešti Krajský soud hlavního města (s uvedením názvů a adres soudů).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

O žádostech o přezkum rozhoduje v přezkumném řízení Kúria (Nejvyšší soud).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgány příslušné k vydání osvědčení jsou:

– podle čl. 3 odst. 2: okresní soudy

– jiné orgány s pravomocí v dědických věcech podle vnitrostátního práva: notáři

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

O opravném prostředku rozhodují krajské soudy, v Budapešti Krajský soud hlavního města (s uvedením názvů a adres soudů).

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Jiným orgánem je v Maďarsku notář.

Poslední aktualizace: 24/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.