Dědická řízení

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Odvolací soud (corte d’appello)

Kontaktní údaje veškerých odvolacích soudů jsou uvedeny na adrese: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp: je třeba kliknout na odkaz RICERCA a poté v seznamu pod záložkou TIPO UFFICIO zvolit „Corte d’Appello“ (ostatní pole nevyplňovat).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Nejvyšší kasační soud (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Itálie

Tel. +39 0668831

Fax +39 066883423

Internetová stránka: http://www.cortedicassazione.it/

Státní svátek: 29. červen

Řízení dostupné v Itálii je opravný prostředek omezený na právní otázky (ricorso per cassazione).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Notáři

Kontaktní údaje notářů (notai) jsou uvedeny na adrese: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

„Stížnost“ (reclamo) podle článku 739 občanského soudního řádu.

a)

Obecný soud (tribunale) příslušný v místě bydliště notáře, zasedající ve složení tří soudců (in composizione collegiale).

b)

Kontaktní údaje veškerých obecných soudů (tribunali) jsou uvedeny na adrese: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp: je třeba kliknout na odkaz RICERCA a poté v seznamu pod záložkou TIPO UFFICIO zvolit „Tribunale“ (ostatní pole nevyplňovat).

c)

Stížnost podle článku 739 občanského soudního řádu se podává prostřednictvím podání k obecnému soudu, který rozhoduje ve zrychleném řízení na neveřejném zasedání (in camera di consiglio). Stížnost musí být podána v zákonné lhůtě deseti dnů ode dne sdělení (comunicazione) rozhodnutí vydávajícího orgánu, pokud se podává proti jedné straně, nebo ode dne oznámení (notificazione), pokud se podává proti více než jedné straně.

Poslední aktualizace: 08/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.