Dědická řízení

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Rozhodnutí cizího soudu, které je vykonatelné v zemi, kde bylo toto rozhodnutí vydáno, se stává vykonatelným v Lotyšsku poté, co zde bylo uznáno v souladu s platným řízením.

Vyjma případů, kdy příslušné úmluvy a právní předpisy stanoví jinak, je řízení pro zajištění prohlášení vykonatelnosti, obdobné řízení podle nařízení (EU) č. 650/2012, stanoveno v kapitole 77 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums), jež se vztahuje na uznávání rozhodnutí cizích soudů. Příslušným soudem pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 45 odst. 1 je tudíž okresní nebo městský soud ((rajona (pilsētas) tiesa) místa, kde má být rozhodnutí vykonáno, nebo místa uvedeného jako bydliště odpůrce, nebo jestliže tato neexistují, místa skutečného bydliště či sídla odpůrce.

Rozhodnutí okresního nebo městského soudu o uznání nebo odepření uznání rozhodnutí cizího soudu lze napadnout podáním opravného prostředku (blakus sūdzība) u krajského soudu (apgabaltiesa). Rozhodnutí krajského soudu lze napadnout podáním opravného prostředku u Nejvyššího soudu (Augstākā tiesa).

Seznam okresních nebo městských soudů a krajských soudů naleznete zde: Portál lotyšských soudů

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Rozhodnutí okresního nebo městského soudu o uznání nebo odepření uznání rozhodnutí cizího soudu lze napadnout podáním opravného prostředku u krajského soudu. Rozhodnutí krajského soudu lze napadnout podáním opravného prostředku u Nejvyššího soudu.

Účastník řízení, jehož uvedené místo bydliště, nebo není-li k dispozici, místo skutečného bydliště či sídlo, se nachází v Lotyšsku, může podat opravný prostředek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí. Účastník řízení, jehož uvedené místo bydliště nebo případně místo skutečného bydliště či sídlo se nenachází v Lotyšsku, může podat opravný prostředek ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí

Seznam lotyšských soudů naleznete zde: Portál lotyšských soudů

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Má-li Lotyšsko ve věci dědictví s mezinárodním prvkem příslušnost podle článků 4, 7, 10 a 11 nařízení (EU) č. 650/2012, vydává evropské dědické osvědčení notář (zvērināts notārs).

Seznam notářů naleznete zde: Internetová stránka notářů

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Notář, který vyhotovil evropské dědické osvědčení, může na žádost zúčastněné strany toto osvědčení opravit, změnit nebo stáhnout v souladu s článkem 71 nařízení (EU) č. 650/2012 a rovněž může pozastavit účinky tohoto osvědčení v souladu s článkem 73 uvedeného nařízení.

Za tímto účelem musí notář vypracovat notářský zápis (notariāls akts), kterým se osvědčení opravuje, mění nebo stahuje, a neprodleně uvědomí všechny osoby, jimž byla vydána ověřená kopie osvědčení nebo výpis z tohoto osvědčení.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 650/2012 a § 3241 zákona o notářích (Notariāta likums) musí notář, který jedná ve věci dědictví s mezinárodním prvkem, použít pravidla zákona o notářích, není-li stanoveno jinak unijním právem, které je v Lotyšsku přímo použitelné.

Žádost ve věci dědictví (mantošanas iesniegums) je nutné podat u notáře, který je příslušný pro oblast uvedenou v § 252 zákona o notářích. Není-li však známo poslední nahlášené místo bydliště zůstavitele nebo poloha majetku nebo jeho větší části, lze tuto žádost podat jakémukoli notáři.

Řízení o prohlášení vykonatelnosti rozsudku se zahajuje u okresního nebo městského soudu.

Seznam notářů naleznete zde: Internetová stránka notářů

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.