Dědická řízení

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Odvolací soud Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adresa: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefon: +370 70 663 685

Fax: +370 70 663 060

E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Nejvyšší soud Litvy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adresa: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefon: +370 5 2 616 466,
Fax: +370 5 2 616 813,
E-mail: lat@teismas.lt

Jedná se o řízení o kasačním opravném prostředku podaném v souladu s vnitrostátními pravidly o soudních řízeních u kasačního soudu. Podle ustanovení občanského soudního řádu Litevské republiky (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) je kasační opravný prostředek možný pouze v případě, že existují tyto důvody: 1) porušení pravidel hmotného nebo procesního práva, jež má zásadní význam pro jednotný výklad a uplatňování právních předpisů, pokud toto porušení mohlo ovlivnit přijetí protiprávního rozhodnutí (usnesení); 2) soud se v napadeném rozhodnutí (usnesení) odchýlil od uplatňování a výkladu judikatury Nejvyššího soudu Litvy („Lietuvos Aukščiausiasis Teismas“); 3) judikatura Nejvyššího soudu Litvy („Lietuvos Aukščiausiasis Teismas“) týkající se napadené právní otázky je odlišná. Kasační soud, aniž by překračoval omezení kasačního opravného řízení, potvrzuje napadená rozhodnutí (usnesení) pouze z hlediska aplikace práva.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Notář v místě zahájení dědického řízení. Územní působnost notářů v dědických věcech stanoví ministr spravedlnosti Litevské republiky.

Aktualizovaný seznam notářů, aktualizované kontaktní údaje a informace o jejich území působnosti v dědických věcech jsou dispozici online na internetové stránce https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Okresní soud (apylinkės teismas) podle místa sídla notáře.

Podle litevského zákona o notářské profesi (Notariato įstatymas) má jakákoli osoba, která považuje provedení notářského úkonu nebo odmítnutí jeho provedení za nespravedlivé, právo podat v této souvislosti opravný prostředek u soudu, a to podle sídla notářské kanceláře. Podle občanského soudního řádu Litevské republiky (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) není nepodání opravného prostředku důvodem ke zbavení práva požádat soud o poskytnutí náhrady za škody způsobené nespravedlivými notářskými úkony. Proti notářským úkonům se lze odvolat nejpozději do dvaceti dnů ode dne, kdy se odvolatel dozvěděl nebo musel dozvědět o napadeném úkonu nebo odmítnutí, avšak nejpozději do devadesáti dnů od provedení napadeného úkonu. Věci týkající se notářských úkonů se řeší rozhodnutím soudu. Je-li opravnému prostředku vyhověno, soud notářský úkon zruší nebo notáři nařídí, aby provedl příslušný notářský úkon. Proti rozhodnutí soudu, které se týká notářských úkonů, lze podat samostatné odvolání u odvolacího soudu.

Kontaktní údaje okresních soudů

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.