Dědická řízení

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Příslušný soud nebo orgán:

Předseda okresního soudu (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktní údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. +352 803214-1

Soud příslušný pro opravné prostředky:

Soud pro opravné prostředky (Cour d’appel) v civilních věcech

Kontaktní údaje:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Příslušný soud:

Kasační soud (Cour de cassation)

Kontaktní údaje:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 475981-2369 / 2373

Postup:

Kasační opravný prostředek (recours en cassation)

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Příslušné orgány:

Všichni notáři, kteří jsou členy Notářské komory Lucemburského velkovévodství (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg)

Kontakt:

www.notariat.lu

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Příslušný soud:

Okresní soud (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktní údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel. +352 803214-1

Postup:

Písemný postup

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

/

Poslední aktualizace: 13/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.