Dědická řízení

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Soudem příslušným pro vyřizování žádosti o prohlášení vykonatelnosti je první dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court).  Opravné prostředky je nutno předkládat u odvolacího soudu (Court of Appeal).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Viz ustanovení hlavy IV třetí knihy zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgány příslušnými pro vydání osvědčení podle článku 64 je občanskoprávní soud (oddělení nesporných řízení) a notáři, kteří mají pověření podle zákona o notářské profesi a zákona o notářských archivech.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Rozhodnutí přijatá vydávajícím orgánem lze napadnout prostřednictvím žaloby s místopřísežným prohlášením u prvního dvora občanskoprávního soudu podle zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).  Opravné prostředky proti rozhodnutím prvního dvora občanskoprávního soudu se podávají k odvolacímu soudu.

Poslední aktualizace: 25/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.