Dědická řízení

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Soudce rozhodující o předběžných opatřeních (voorzieningenrechter).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Dovolání (beroep in cassatie). Nejvyšší soud (Hoge Raad) již skutkovou podstatu případu znovu nezkoumá. Nejvyšší soud vychází ze skutečností, které zjistil odvolací soudce (u tohoto řízení soud). Nejvyšší soud prověří, zda soud ve svém rozsudku správně vyložil a použil právo a zda byl tento rozsudek dostatečně a srozumitelně odůvodněn. Smyslem dovolacího řízení je zaručit právní jednotnost, vývoj práva a právní ochranu.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Notář. O kontaktní údaje na notáře s konkrétními odbornými znalosti lze požádat u Královské profesní organizace notářů (KNB):

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Adresa pro osobní návštěvu: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Obvodní soudce (kantonrechter). Řízení je zahájeno podáním žádosti. Soud předvolá případné zainteresované strany. Ty mohou do začátku projednávání žádosti, nebo se souhlasem soudce během tohoto projednávání podat písemný odpor. Při ústním projednávání věci mohou proti žádosti podat také ústní odpor. Po dokončení projednávání věci soudce určí den, kdy vynese rozsudek.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

V Nizozemsku neexistuje orgán uvedený v čl. 3 odst. 2 nařízení.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.