Dědická řízení

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

a) Krajský soud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Odvolací soud – opravný prostředek se podává prostřednictvím krajského soudu, který vydal napadené rozhodnutí.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

a) Nejvyšší soud – opravný prostředek se podává prostřednictvím odvolacího soudu, který vydal napadené rozhodnutí.

b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tel.: +48 22 530 8000

c) Kasační opravný prostředek – nelze jím zpochybnit zjištěné skutkové okolnosti či posouzení důkazů.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

a) Okresní soud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notář

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

a)

– Pokud evropské dědické osvědčení vydal okresní soud, podává se opravný prostředek ke krajskému soudu prostřednictvím okresního soudu;

– Pokud evropské dědické osvědčení vydal notář, podává se opravný prostředek ke krajskému soudu prostřednictvím notáře.

b)

– Soudy:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notáři

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Není použitelné

Poslední aktualizace: 21/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.