Dědická řízení

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 jsou příslušné sekce s obecnou příslušností (Juízos de Competência Genérica) nebo, existují-li, místní občanskoprávní sekce (Juízos Locais Cíveis) příslušného okresního soudu (soudu prvního stupně) (Tribunal de Comarca, 1ª Instância).

Soudy příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2 jsou odvolací soudy (Tribunais da Relação).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Pro účely článku 51 může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze revizním opravným prostředkem omezeným na právní otázky (recurso de revista) u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgány příslušné k vydávání evropského dědického osvědčení jsou registrační úředníci (conservadores), zejména ti, kteří vykonávají svou činnost v rámci zjednodušených dědických řízení podle článků 210-A až 210-R zákona o občanském rejstříku v aktuálním znění.

Seznam registračních úřadů příslušných k vydávání evropského dědického osvědčení je k dispozici na adrese: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Pro účely článku 72 jsou příslušnými orgány pro napadení rozhodnutí vydaných registračními úředníky sekce s obecnou příslušností (Juízos de Competência Genérica) nebo, existují-li, místní občanskoprávní sekce (Juízos Locais Cíveis) příslušného okresního soudu (soudu prvního stupně) (Tribunal de Comarca, 1.ª Instância), v jehož obvodu se daný registrační úřad nachází.

Do 15 dnů po oznámení rozhodnutí musí navrhovatel podat u registračního úřadu kasační opravný prostředek, jehož adresátem je soudce daného soudu, spolu s dokumenty, které si přeje předložit (články 286 a 288 zákona o občanském rejstříku v aktuálním znění).

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Pro účely čl. 3 odst. 2 jsou příslušnými orgány v dědických věcech vedle soudů také notáři (notários), kteří vykonávají soudní funkce.

Notáři mají pravomoc vypracovávat dokumenty a stanovovat podmínky řízení o soupisu majetku a určit oprávněného dědice zůstavitele, v souladu s novým právním režimem řízení o soupisu majetku schváleným zákonem č. 23/2013 ze dne 5. března 2013, v platném znění, a upraveným vyhláškou č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013, v platném znění, čímž nejsou dotčeny případy, v nichž jsou zúčastněné strany odkázány na obvyklé soudní postupy.

Poslední aktualizace: 14/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.