Dědická řízení

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

V Rumunsku spadají žádosti o uznání a prohlášení vykonatelnosti (exequatur) do příslušnosti tribunálu („tribunal“) (čl. 95 odst. 1 a čl. 1098 občanského soudního řádu). Odvolání proti rozhodnutím o uznání a prohlášení vykonatelnosti (exequatur) projednává odvolací soud (čl. 96 odst. 2 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Dovolání („recursul“) se podává k Nejvyššímu kasačnímu a trestnímu soudu („Înalta Curte de Casație și Justiție“) (čl. 97 odst. 1 občanského soudního řádu).

Nejvyšší kasační a trestní soud sídlí v Bukurešti (str. Batiștei nr. 25, Sector 2, PSČ 020934).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Notář nebo soud.

Podle článku I^6 zákona č. 206/2016, kterým se nahrazuje mimořádné nařízení vlády č. 119/2006 o určitých opatřeních nezbytných pro uplatnění některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, a kterým se mění a nahrazuje zákon č. 36/1995 o notářích a notářských činnostech:

„Evropské dědické osvědčení vydává v souladu s ustanoveními kapitoly VI nařízení č. 650/2012 na žádost kterékoli z osob uvedených v čl. 63 odst. 1 nařízení, notář, který osvědčení vydal nebo v jehož archivu je dědické osvědčení uloženo. Pokud je archiv notáře, jenž dědické osvědčení v souladu s rumunským zákonem vydal, spravován notářskou komorou, vydá evropské dědické osvědčení notář, kterého za tím účelem určí předseda výkonného výboru notářské komory.“ [ustanovení čl. 3 odst. 1 zákona č. 206/2016].

Jména notářů a kontaktní údaje notářských kanceláří lze nalézt na internetové stránce Národní unie notářů v Rumunsku: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Pokud byl dědic, rozsah pozůstalosti a/nebo rozsah dědických práv a povinností stanoven soudním rozhodnutím, evropské dědické osvědčení vydá soud, který rozhodnutí vydal.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Opravné prostředky podle článku 72 nařízení č. 650/2012 se podávají u soudu, který evropské dědické osvědčení vydal, opravil, pozměnil nebo stáhl nebo který pozastavil účinky tohoto osvědčení, nebo případně u soudu, v jehož obvodu se dotčená notářská kancelář nachází. Na toto rozhodnutí se vztahuje pouze jediný opravný prostředek (odvolání). [ustanovení článku I^6, čl. 5 odst. 1 zákona č. 206/2016].

Žádosti týkající se opravy, změny a stažení evropského dědického osvědčení spadají do pravomoci emitenta dotčeného osvědčení – notáře nebo případně soudu [článek I^6, čl. 5 odst. 1 zákona č. 206/2016].

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Neuplatňuje se.

Poslední aktualizace: 15/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.