Dědická řízení

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Orgány příslušnými pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 jsou okresní soudy.

Orgány příslušnými pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 jsou ve smyslu čl. 50 odst. 2 krajské soudy. Odvolání se podává prostřednictvím okresního soudu, proti jehož rozhodnutí toto odvolání směřuje.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému v odvolacím řízení ve smyslu článku 51 je dovolání. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud Slovenské republiky a žádost se podává prostřednictvím okresního soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Dovolání se nemusí týkat jen právních vad rozhodnutí odvolacího soudu.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgány, které mají pravomoc vydat osvědčení podle článku 64, jsou:

  • notář pověřený soudem – před právoplatným ukončením dědického řízení i po právoplatném ukončení dědického řízení.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Postupy týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 72:

  • odvolání se podává do 15 dnů od doručení evropského dědického osvědčení okresnímu soudu, který určil notáře komisařem v dědickém řízení. Odvolání má odkladný účinek. Odvoláním proti evropskému dědickému osvědčení se zabývá okresní soud.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Jiné orgány a příslušníci právnických profesí ve smyslu čl. 3 odst. 2 ve Slovenské republice neexistují.

Poslední aktualizace: 09/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.