Dědická řízení

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 jsou příslušné krajské soudy (okrožna sodišča).

Seznam krajských soudů najdete zde.

Pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2 jsou příslušné krajské soudy.

Seznam krajských soudů najdete zde.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Proti rozhodnutí, kterým krajský soud rozhodne o námitce proti prohlášení vykonatelnosti, může strana podat opravný prostředek. Opravný prostředek musí podat ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí, proti kterému opravný prostředek podává. Opravný prostředek podá u krajského soudu, který jej pak předává Nejvyššímu soudu Republiky Slovinsko. Opravný prostředek se doručí druhé straně řízení, která na něj musí odpovědět do 30 dnů od jeho doručení. O opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: 01 366 44 44
fax: 01 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Evropské dědické osvědčení vydává okresní soud, který rozhodoval v dědickém řízení.

Seznam slovinských okresních soudů najdete tukaj.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Každá osoba oprávněná k podání žádosti o evropské dědické osvědčení může podat opravný prostředek proti těmto rozhodnutím: rozhodnutí, kterým soud rozhodne o žádosti o vydání evropského dědického osvědčení, rozhodnutí o opravě evropského dědického osvědčení, o změně evropského dědického osvědčení a o zrušení evropského dědického osvědčení. Opravný prostředek musí podat u pozůstalostního soudu, tedy soudu, který vydal rozhodnutí o dědictví, do 30 dnů od dne doručení. Opravný prostředek nemá pro rozhodnutí suspenzivní účinek.

Soud, u kterého je opravný prostředek podán, může své předchozí rozhodnutí změnit nebo zrušit pouze novým rozhodnutím. Pokud tak neučiní, pošle opravný prostředek k soudu vyššího stupně, který o něm rozhodne.

Seznam vyšších soudů najdete tukaj.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

V Republice Slovinsko mají soudy v dědických věcech výlučnou pravomoc, a proto neexistují žádné jiné orgány a právní odborníci ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení s pravomocí v dědických věcech, kteří vykonávají soudní funkce nebo jednají na základě zmocnění soudním orgánem nebo pod dohledem soudního orgánu.

Poslední aktualizace: 06/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.