Dědická řízení

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti je příslušný soud prvního stupně (Juzgado de Primera Instancia) v místě bydliště účastníka, proti němuž je podán návrh na uznání nebo výkon, nebo v místě výkonu, ve kterém má rozhodnutí účinek.

Druhé pravidlo 26. závěrečného ustanovení zákona č. 1/2000 (občanský soudní řád, Ley de Enjuiciamiento Civil) ve znění 2. závěrečného ustanovení zákona č. 29/2015 o mezinárodní právní spolupráci v občanských věcech.

Proti rozhodnutí se lze odvolat. K řízení o odvolání je příslušný provinční soud (Audiencia Provincial).

Páté pravidlo 26. závěrečného ustanovení zákona č. 1/2000 (občanský soudní řád) ve znění 2. závěrečného ustanovení zákona č. 29/2015 o mezinárodní právní spolupráci v občanských věcech.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Proti rozsudku ve druhém stupni lze podat mimořádný opravný prostředek (recurso extraordinario por infracción procesal) a kasační opravný prostředek (recurso de casación) v souladu s tímto zákonem.

Páté pravidlo 26. závěrečného ustanovení zákona č. 1/2000 (občanský soudní řád) ve znění 2. závěrečného ustanovení zákona č. 29/2015 o mezinárodní právní spolupráci v občanských věcech.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Osvědčení vydává příslušný soudní orgán nebo notář.

a) Soudní orgán vydá evropské dědické osvědčení na základě žádosti, která může být podána na formuláři stanoveném v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 650/2012. Osvědčení se vydává samostatně formou rozhodnutí (mediante providencia), v souladu s článkem 67 uvedeného nařízení.

K vydání evropského dědického osvědčení je příslušný soud, který vedl nebo vede dědické řízení. Žadatel obdrží kopii vydaného osvědčení.

b) Notář, který vypořádává dědictví nebo jeho část, nebo jeho právní zástupce nebo nástupce, vydá osvědčení uvedené v článku 62 nařízení (EU) č. 650/2012. K tomu použije formulář uvedený v článku 67 tohoto nařízení.

Jedenácté a čtrnácté pravidlo 26. závěrečného ustanovení zákona č. 1/2000 (občanský soudní řád) ve znění 2. závěrečného ustanovení zákona č. 29/2015 o mezinárodní právní spolupráci v občanských věcech.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

a) Změna, zrušení nebo zamítnutí evropského dědického osvědčení vydaného soudem se provádí samostatně usnesením (mediante auto) a lze je napadnout na základě správního opravného prostředku (recurso de reposición) ve stejné instanci (en única instancia).

b) Odmítne-li notář provést opravu, změnu, zrušení nebo vydání evropského dědického osvědčení, lze podat opravný prostředek ve stejné instanci k soudu prvního stupně v místě úředního pobytu notáře. Soud rozhoduje ve zkráceném řízení (juicio verbal).

Dvanácté, třinácté, patnácté a šestnácté pravidlo 26. závěrečného ustanovení zákona č. 1/2000 (občanský soudní řád) ve znění 2. závěrečného ustanovení zákona č. 29/2015 o mezinárodní právní spolupráci v občanských věcech.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Notáři, kteří provádějí určení dědiců ze zákona, podání a ověřování, otevírání a registraci závětí ve formě notářského zápisu, holografních a ústních závětí a soupis majetku.

Články 55, 56, 57 až 65 a 67 až 68 zákona o notářích, ve znění 11. závěrečného ustanovení zákona č. 15/2015 ze dne 2. července o nesporné soudní příslušnosti (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.