Dědická řízení

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1

– okresní soud (tingsrätt)

Opravné prostředky proti rozhodnutím podle čl. 50 odst. 2

– Opravný prostředek proti rozhodnutí podle čl. 50 odst. 2 se podává u soudu, který rozhodnutí vynesl.

– okresní soud (tingsrätt)

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

odvolací soud (hovrätt) a Nejvyšší soud (Högsta domstolen)

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Daňová správa (Skatterverket)

171 94 Solna

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Postup: Při odvolání se použije zákon (1996:242) o soudních řízeních (lagen om domstolsärenden), pokud nařízení o dědictví nestanoví jinak.

Název: okresní soud (tingsrätt), odvolací soud (hovrätt) a Nejvyšší soud (Högsta domstolen)

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

a) daňová správa (Skatterverket)

b) soudní komisař (skiftesman)

c) vykonavatel závěti (testamentsexekutor), jestliže je tato osoba bez zvláštního pověření i soudním komisařem

d) zvláštní správce pozůstalosti (särskild boutredningsman), jestliže je tato osoba bez zvláštního pověření i soudním komisařem

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.