Arv

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel: retten i første instans (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Appeller af afgørelser om sådanne anmodninger:

- En indsigelse (opposition/verzet) kan indbringes for retten i første instans

- En fuldstændig appel (appel/beroep) kan indbringes for appelretten (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kassationsdomstolen (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) prøver retlige spørgsmål. Den prøver ikke sagens realitet. Der anvendes en særlig procedure, når en sag indbringes for kassationsdomstolen. En sag kan kun indbringes for kassationsdomstolen, når de ordinære appelprocedurer såsom indsigelser eller appeller er udtømt; kassationsdomstolen tager kun stilling til, om den anfægtede retsafgørelse eller kendelse er i modstrid med loven eller med gældende retsregler. Hvis dette er tilfældet, vil kassationsdomstolen ophæve den anfægtede afgørelse og henvise sagen til en anden domstol på samme niveau som den første. Denne domstol skal derefter realitetsbehandle sagen forfra.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Brussels

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Beviser i henhold til artikel 64 udstedes af notarer.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Familiedomstolen (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) blev oprettet ved lov af 13. juli 2013; det er en afdeling ved retten i første instans. Med henblik på at forenkle proceduren og mindske sagsomkostningerne fastsætter den nye lov, at sager generelt bør anlægges ved begæring (requête/verzoekschrift) til retten. I mange tilfælde kan sager imidlertid stadig anlægges ved indkaldelse (citation/dagvaarding) af den anden part, hvilket giver sagsøger mere kontrol over den dato, sagen rent faktisk indbringes for retten.

Sidste opdatering: 17/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.