Arv

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Navne og kontaktoplysninger på de kompetente byretter kan findes i domstolsdatabasen på den Europæiske e-justiceportal.

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel af afgørelser truffet af en førsteinstansret (eller af en notar) skal iværksættes inden 15 dage efter, at afgørelsen blev forkyndt.

Førsteinstansretten kan på grundlag af appellen af egen drift ændre den anfægtede afgørelse, idet den træffer en ny. Hvis den ikke ændrer sin afgørelse, oversender den appellen til andeninstansretten (som endda kan antage den til realitetsbehandling, selv om appelfristen måtte være udløbet, forudsat at dette ikke krænker modpartens rettigheder).

Det bemærkes, at enhver person, der har en retlig interesse i sagen, ved at anlægge et civilt søgsmål kan forsøge at opnå en berigtigelse af de punkter, som de finder er fejlbehæftede i arveafgørelsen, medmindre denne person er bundet ved arveafgørelsens endelige karakter (jf. artikel 232 i arveloven).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Det fremgår af arveloven, at det er byretterne og notarerne i deres egenskab af rettens befuldmægtigede, der er kompetente til at udstede europæiske arvebeviser.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

I medfør af artikel 7 i den lov, hvorved forordning (EU) nr. 650/2012 blev gennemført i kroatisk ret, kan der gøres indsigelse mod et europæisk arvebevis (herefter "arvebevis" eller "bevis"), som er udstedt af en offentlig notar. Byretten tager stilling til indsigelsen. Der er ligeledes adgang til at iværksætte en appel af en afgørelse, der er truffet af byretten, herunder afgørelser om, at der skal/ikke skal udstedes et arvebevis. Appellen behandles af en distriktsdomstol.

Et arvebevis kan berigtiges, ændres eller trækkes tilbage at den byret, eller den notar, der udstedte beviset, enten af egen drift eller efter anmodning fra enhver, der har en retlig interesse heri. I medfør af artikel 9 i den lov, hvorved forordning (EU) nr. 650/2012 blev gennemført i kroatisk ret, kan der gøres indsigelse mod en notars afgørelse om at berigtige eller ændre et arvebevis eller om at trække det tilbage. Der er ligeledes adgang til at iværksætte en appel af byrettens afgørelse om at berigtige eller ændre et arvebevis eller om at trække det tilbage. Appellen behandles af en distriktsdomstol.

En anmodning om suspension af retsvirkningerne af et arvebevis som omhandlet i artikel 73, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 650/2012, behandles af den byret eller den notar, for hvilken sagen om ændring eller tilbagekaldelse verserer. Der kan rejses indsigelse mod en notars afgørelse om at suspendere retsvirkningerne af et arvebevis, og en sådan indsigelse behandles af byretten. En appel kan iværksættes til prøvelse af en afgørelse truffet af byretten, hvorved arvebevisets retsvirkninger suspenderes, og en sådan appel behandles af distriktsretten.

I de ovennævnte tilfælde finder de processuelle regler i arveloven tilsvarende anvendelse på afgørelse af indsigelser mod notarens afgørelser og på appeller til prøvelse af byrettens afgørelser.

Det fremgår af arveloven, at en indsigelse, der rejses mod en afgørelse, der er truffet af en offentlig notar i en arvesag i dennes egenskab af rettens befuldmægtigede, skal fremsættes inden otte dage efter, at afgørelsen blev forkyndt for parterne. Indsigelsen skal indgives til notaren, som er forpligtet til uden ugrundet ophold at overbringe den til den kompetente byret bilagt sagens akter. Byretten er beklædt med en enkelt dommer, når den træffer afgørelse i sagen. For sent indkomne, ufuldstændige eller ubegrundede indsigelser vil blive afvist af retten. Når retten behandler en indsigelse mod en afgørelse, der er truffet af en notar, kan den stadfæste afgørelsen helt eller delvist, eller ophæve den. Retten tager selv stilling til, hvilken del af afgørelsen, der skal stadfæstes, og hvilken der skal ophæves. En retsafgørelse, hvorved en notarafgørelse helt eller delvist ophæves, kan ikke gøres til genstand for en individuel appel.

Arveloven åbner mulighed for appel af afgørelser, der træffes af førsteinstansretterne. Appelskriftet skal indgives til førsteinstansretten inden 15 dage efter, at den anfægtede afgørelse blev forkyndt. Hvis appellen er iværksat rettidigt, kan retten af egen drift ændre den anfægtede afgørelse ved at træffe en ny afgørelse, forudsat at dette ikke krænker modpartens rettigheder. Hvis førsteinstansretten ikke ændrer sin afgørelse, oversender den appelskriftet til andeninstansretten, uanset om appelfristen er overholdt. Som hovedregel antager andeninstansretten kun appelsager til realitetsbehandling, hvis de er iværksat rettidigt. Den kan imidlertid også behandle appelsager, der er iværksat for sent, såfremt dette ikke krænker modpartens rettigheder.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Kroatien er det udover de kompetente byretter kun offentlige notarer notarius publicus PDF (194 Kb) hr, der er kvalificerede som en judiciel myndighed med kompetence i arvesager, og som udøver en retslig funktion eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller under en judiciel myndigheds kontrol, jf. artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis.

Sidste opdatering: 15/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.