Arv

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

De kompetente retter er distriktsretterne.

  • District Court of Nicosia

Adresse: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tlf.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Limassol

Adresse: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tlf.: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Larnaca

Adresse: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tlf.: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Paphos

Adresse: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tlf.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • District Court of Famagusta

Adresse: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tlf.: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Efter cypriotisk lovgivning er der ikke mulighed for at anfægte den afgørelse, som højesteret (Anótato Dikastírio) træffer i en sådan appelsag.

Hvis en erklæring om, at en afgørelse er eksigibel, anfægtes i form af en begæring om en forretskendelse (pronomiakó éntalma), der behandles af en dommer i højesteret, kan en appel (éfesi) imidlertid indbringes til prøvelse af dommerens afgørelse i lighed med det, der gælder i civile sager.

Hvis der nedlægges påstand om, at der har fundet en krænkelse af menneskerettighederne sted, kan den forurettede under alle omstændigheder indbringe en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Den myndighed, der kan udstede et europæisk arvebevis, er den stedligt kompetente disktriktsret (Eparchiakó Dikastírio) som nævnt ovenfor i forbindelse med en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den form for prøvelse, der kan foretages af en afgørelse, der træffes af den udstedende myndighed, dvs. disktriktsretten, vedrørende udstedelse af et arvebevis, er en appel (éfesi) til højesteret i overensstemmelse med reglerne i den civile retsplejelov (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Højesteret kan undtagelsesvis give tilladelse til, at der indgives en begæring om forretskendelse, i hvilket tilfælde det samme gælder som ovenfor beskrevet.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Den eneste myndighed, der udøver en retslig funktion eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller handler under en myndigheds kontrol, er justitssekretæren (protokollitís) ved hver distriktsret, jf. § 13 i bobestyrelseslovens kapitel 189, men betingelserne for at udøve en sådan kompetence i forordningens artikel 3, stk. 2, er ikke opfyldt, hvorfor justitssekretæren ikke er en "ret" i forordningens forstand.

Når der henses til betydningen af begrebet "afgørelse" i forordningens artikel 3, stk. 1, litra g), er den eneste kompetence, som justitssekretæren har, der opfylder alle betingelserne i forordningens artikel 3, stk. 2, den kompetence, som han har til at fastsætte omkostningerne ved de anmodninger og procedurer, der normalt er knyttet til arvesager. Når han udøver denne kompetence falder justitssekretæren således ind under begrebet "ret" i forordningens forstand.

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.